Versie 30 augustus 2018

LOD Fashion & Lifestyle geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Op deze pagina beschrijven wij het privacybeleid dat van toepassing is op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van LOD Fashion & Lifestyle. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd aan te passen, mocht dit bijvoorbeeld vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Het privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking bij LOD Fashion & Lifestyle


Hieronder lees je op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

LOD Fashion & Lifestyle

- Bij het plaatsen van een order op onze website vragen we je om je voornaam, achternaam, telefoonnummer, factuuradres en eventueel afwijkend verzendadres in te voeren. Deze gegevens slaan we op bij de order in onze database. Daarnaast vragen we je om een betaalmethode te specificeren. Deze geven we door aan onze betaaldienstverlener zodat je je order kunt betalen. Wij houden verder geen betaalgegevens op ons platform bij.

Hosting

- Voor de hosting en het e-mailverkeer van ons platform maken we gebruik van CCVshop(onderdeel van CCV). Deze zijn net als wij gehouden aan strenge privacyregels en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. We hebben deze partijen geen toestemming gegeven om de op ons platform opgeslagen gegevens, waaronder jouw persoonsgegevens, in te zien.

De communicatie tussen jouw browser en van LOD Fashion & Lifestyle gebeurt via een beveiligde internetverbinding. Hierdoor zijn jouw gegevens bij het versturen vanuit en naar jouw browser versleuteld en niet door anderen te lezen, mochten die in staat zijn om jouw internetverkeer te onderscheppen.

Betalingsverkeer

- Voor het betalingsverkeer van onze website maken we gebruik van de betaaldienst CCVpay. Met uitzondering van de betaalmethode van jouw orders houden we zelf geen bestand met betaalgegevens bij. Op de gegevens die je bij het betalen in CCVpay invoert is het privacybeleid van CCVpay van toepassing.

Cookies

- Onze website maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van het platform. Zo plaatsen wij sessie-cookies om de website in technische zin goed te laten functioneren en bijvoorbeeld te voorkomen dat je gedurende je bezoek herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. En we plaatsen een permanente cookie om je computer te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Deze cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

- Via ons platform worden tevens cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google ten behoeve van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd door Google opgeslagen. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan om deze gegevens voor andere Google diensten te gebruiken.

Waarom wij jouw gegevens verwerken en bewaren


Algemeen doel

- Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de orders die je bij ons plaatst of, als je een verkoperaccount bij ons hebt, met jouw shop op ons platform.

- Wij gebruiken je gegevens eventueel voor gerichte marketingacties als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde partijen zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

- Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website (zie ook onder het kopje Cookies), worden uitsluitend verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

- In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

- Wij bewaren je gegevens zolang je een klantaccount bij ons hebt, dat wil zeggen: totdat je aangeeft dat je jouw klantaccount wilt opheffen. Daarnaast bewaren wij op grond van administratieve verplichtingen de gegevens van de door jouw geplaatste orders. Dat doen we zelfs als je geen klantaccount bij ons hebt. We bewaren deze ordergegevens zolang de voor deze verplichtingen toepasselijke bewaartermijn loopt. Heb je een verkoperaccount, dan bewaren wij je gegevens ook nadat je je verkoperaccount hebt opgeheven. Dit op grond van administratieve verplichtingen met betrekking tot de bij jouw shop geplaatste orders. Deze gegevens bewaren wij zolang de voor deze verplichtingen toepasselijke bewaartermijn loopt.

Welke rechten heb je in verband met je gegevens?


Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen de belangrijkste rechten hierna uit, alsmede hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). -Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van jouw gegevens in beginsel alleen naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens op een manier gebruiken die tegenstrijdig is met de AVG.

Inzagerecht

- Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Stuur je verzoek per e-mail naar info@lodfashionlifestyle.nl. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

- Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Stuur je verzoek per e-mail naar info@lodfashionlifestyle.nl. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op jouw bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht van bezwaar

- Je hebt in voorkomende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van LOD Fashion & Lifestyle. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.